هوش مصنوعی به سیستم‌هایی تلقی می‌شود که می‌توانند واکنش‌هایی مشابه رفتارهای هوشمند انسانی از جمله درک شرایط پیچیده، شبیه‌سازی فرایندهای تفکری و شیوه‌های استدلالی انسانی و پاسخ موفق به آنها، یادگیری و توانایی کسب دانش و استدلال برای حل مسئله ها  را داشته باشند.

به نظر می‌رسد هوش مصنوعی هر چه سریع تر جای انسان را در بسیاری از نقش ها  بگیرد  و حتی با وجود تلاش برخی کشورها برای پیشگیری از این موضوع، حضور آن روز به روز بیشتر احساس می‌شود.

با پیشرفت و گسترش حضور هوش مصنوعی در زمینه های  مختلف از جمله فناوری، کسب و کارها  و استارتاپ‌های بسیاری در این زمینه به وجود آمده‌اند. در طول چند دهه  گذشته ، سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌های هوش مصنوعی با سرعت رو به افزایش بوده است   پس می توان گفت که  برای شروع موفق یک استارت آپ هوش مصنوعی فرصت بیشتری در اختیار دارید به این دلیل  که علوم فراوان تجاری نشده ای منتظر هستند تا تنها به سراغ آنها رفته و تجاری شان کنید. اما در این مسیر مشکلاتی نیز وجود دارد. به عنوان  مثال محصول هوشمند مانند ترشی نیست که شما بتوانید به سوپرمارکت سر کوچه خود بفروشید.همین طور جزو نیازهای اولیه زندگی نیز نیست. بنابراین مشکل اصلی در عرضه محصولات دیجیتال شاید بازاریابی آن باشد. شما برای تولید محصول هوشمند نیاز به افراد خلاق دارید اما برای بازاریابی و فروش آن نیاز به تیمی خلاق دارید.  افرادی که می توانند ایده های مقالات علمی و پژوهش های روز دنیا را برایتان به گونه ای خلاقانه عملی کرده و به تجاری سازی محصول کمک  کنند.

هوش مصنوعی رویکردی  است که می‌تواند به هر سرویسی  اضافه شود تا آن را پیشرفته‌تر از قبل کند یا در تولید برخی محصول‌ها تأثیر بگذارد. در حال حاضر  اتومبیل‌های بدون راننده و خانه‌های هوشمند اطراف ما را احاطه کردند، در آینده‌ای نزدیک یادگیری ماشین عمیق‌تر خواهد شد و فراتر از دنیای مصرف‌کننده‌ها خواهد رفت  به صنایعی مانند مراقبت‌های بهداشتی و امنیتی ورود خواهد کرد( چه بسا که جهان امروز رخ داد هایی از این دست را به وفور تجربه کرده است ).

این رویکرد  الزاما  به این روال نیست که کسب و کار  شما باید برای پیشرو بودن  در تولید محصولات دارای هوش مصنوعی در بازار تلاش کند، بلکه شما  باید به این درک دست یابید که چگونه می‌توانید استفاده از آن را برای پیشبرد تجارت خود و بهبود تجربه مشتری ها ارتقا دهید. در این راه از خود بپرسید:  آیا جمع‌آوری داده‌ها و یادگیری ماشین می‌توانند به‌منظور ایجاد تجربه کاربری بهتر به شما کمک کنند؟

يكي از ويژگيهاي استارت آپ ها  اسـتفاده ي كارآمـد از منـابع مي باشد. کسب و کارهای  كوچـك اساسـاً بـه دليـل انـدازه ي كوچـك  ، دسترسی محدودی به منابع دارند  و در نتيجه گاهي به جاي تملك منـابع، بـر دسترسـي بـه منابع توجه دارند  و يا در جستوجوي راههاي نوآورانه براي اسـتفاده ي بهینـه تـر از منابع محدود خود هسـتند.  بـا توجـه بـه چنـين نيـازي، فنـاوري همواره براي اين شركتها يك ابزار مهم به منظور تسـهيل كارآمـد امـور و ارزان بـه میان  آمده و طبعا  پيشرفت هـاي فنـاوري باعـث توسـعه ي كـارآفريني بـه ويـژه كـارآفريني هـاي فناورانه شده  است.

با توجه به اينكه هوش مصنوعي يكي از فنـاوريهـاي سطح بالايي محسوب مي شود  از اين رو بررسي هوش مصنوعي در ايجاد مزيت رقابتي براي استارت آپ ها مـي توانـد يـك موضـوع مورد  مطالعـه باشـد.

هوش مصنوعی در کسب و کارها:

ظرفیت مازاد اطلاعاتی:

گروهي بر اين باورند كه انفجار اطلاعـات و  وجـود اطلاعـات بالاتر  از حـد نيـاز يـك  فرصت براي استارت آپ ها    مي باشد، زيرا  وجود اطلاعات زياد براي تصميم گيري در  كسب وكار الزامي است. به گونه ی  ديگر مديراني كه به تمام اطلاعات ممكن دسترسي دارند؛ مي تواننـد تصميمات مناسب تری  بگيرند. با اين حال اطلاعات مازاد در مواردي نيزمي تواند سبب گمراهـي و يا  اتلاف وقت شود، در این جاست  كه هـوش مصـنوعي وظیفه خـود را ايفـا مـي كنـد.بررسی و تحلیل  اطلاعات و قرار دادن اطلاعات با ارزش در جايگاه توجه، ظرفيتـي اسـت كـه نـرم افزارهـاي هـوش مصـنوعي از طريـق داده كـاوي ارائـه داده و راهكـار درسـت بـراي مواجـه شـدن بـا  اطلاعات بيش از حد را نشان مي دهد. در واقع هوش مصنوعی با   شيوه هايي همچون داده كاوي كمك ميكند تا به جاي حجم وسـيعي از داده هـاي خـام، بـا پردازش داده ها به مقدار كافي از اطلاعات ارزشمند بهره مند شويم.

تحلیل رفتار مشتریان :

مـديريت  روابـط مشـتريان، همـاهنگي ميـان فعاليـت هـاي فـروش، بازاريـابي، خـدمات مشتريان، پشتيباني ميداني و ساير فعاليتهاي مربوط به تماس با مشتريان مي باشـد. هنگـامي كه اطلاعات مفيد از طريق ارتباط با مشتريان جمع آوري مي شود، پردازش و تحلیل  آنهـا بـه شـكلي كه قابل استفاده باشد بسيار حائز اهمیت است.

با پردازش اطلاعات به دست آمده مي توان فهميد كه روي چه كساني مي توان سرمايه گذاري كرده و چگونه مـي تـوان آنهـا را بـه سـمت خريـد بيشتر ترغيب كرد.

تحليل رفتار مشتريان همچنين بیان می کند كه كـدام مشـتريان در حـال تغيير رفتار هستند و در نتيجه شركت مي تواند به موقع به نيازهاي آنهـا واكـنش نشـان دهـد. به عبارت ديگر هوش مصنوعي اجازه مي دهد كه شركت بر سودآورترين مشـتريان تمركـز كرده و رفتار مشتريان را به كم هزينه ترين و كارآمدترين شكل ممكن تغييردهد تا در نتيجه به مزيت رقابتي قابل توجهي براي شركت منجر شود.

امور پشتیبانی مشتریان:

حوزه ي پشتيباني مشتريان مدت زيادي اسـت كـه توسـط نـرم افزارهـاي سيسـتم خبـره مديريت مي شود. سيستم هاي هوش مصنوعي به شـركت هـا كمـك مـي كننـد تـا بـا تحليـل درست مشكلات، جايابي خدمات، تنظـيم دقيـق وضـعيت  و  بـه بهتـرين شـكل پشـتيباني مشتريان را انجام دهند. ضمن اينكه اين سيستم هـا در زنجيـره ي ارزش و يكپارچـه سـازي و بهينه سازي كسب منابع از عرضه كنندگان نيز بـراي شـركت كارسـاز هسـتند و در نتيجـه بـا كاهش قيمت تمام شده در خلال زنجيره ي ارزش، موجب كاهش هزينه ي تمـام شـده ودر نتيجه سود  بيشتر شركت مي شوند.

بازاریابی :

شيوه  هاي هوش مصنوعي مي توانند در يافتن الگوهـايي بـه كـار گرفتـه شـوند كـه نشـان ميدهد كدام مشتري با چـه ويژگـيهـاي مشخصـي بايـد مـورد بازاريـابي دقيـق و كـارزار  تبلیغاتی قرار گیرند .

از نظر ماهورتیم  ابزارهاي بازاريابي ديگـرتنهـا شـيوه ي ايجاد كارزارهاي تبليغاتي نيستند، بلكه آنها توانمندي هاي تحليلگرانه و يكپارچگي زيـادي با ساير ابزارهاي مديريت روابط مشتري پيدا كرده اند كه باعـث بهبـود  اثربخشـي و افزایش راندمان بازاريـابي ميشود.

ابزار کنترل:

به طور خاص  مديران شـركت هـا در زمينـه ي اسـتفاده از وب و شـبكه بـا پرسـنل دچـار مشكل هستند. اغلب افراد از وب براي تفریح  و سرگرمي وامـور شخصـي واساسـاً كارهـاي بدون ارزش استفاده مـي كننـد.

هـوش مصـنوعي و ظرفيـت هـاي آن ابـزاري بـراي كنتـرل مديريت برفعاليت هاي كاركنان ايجاد مي كند كه وجود ايـن كنتـرل باعـث پرهيـز افـراد از اقدامات غيركاري شده ومي تواند به سمت فعالیت بیشتر و  انجام وظايف سوق دهد.

مدیریت محتوا:

مديران همواره نيازمند اطلاعات دقیق  و به موقع هستند تا در هنگـام تصـميم گيـري بـه آنها كمك كند. در شرايطي كه اطلاعات زيادي توسط دستگاه هاي ارتباطي وارد کسب و کارها  مي شود، نرم افزارهايي بر پايه ي هوش مصنوعي كه بتوانند از طرف انسانها چنين اطلاعـاتي را به شيوهاي خودكار  و در عين حال هوشمندانه به كار گيرند ذي قيمت محسوب ميشوند.

برنامه ریزی و مدیریت تولید:

هوش مصنوعي در  كارگاه ها  و کارخانه ها كمك شاياني به برنامه ريزي توليد مـي كنـد . اين كمك به طور معمول به دو صورت انجام ميشود: يكـي از طريـق زمـانبنـدي توليـد و خروج از كارخانه  و ديگري از طريق رويه هاي بهينگي توليد كه در پژوهش عملياتي بحث مي شوند . هوش مصنوعي در كارخانه  ها به کمک  برنامـه ريـزي ورود و خـروج كـالا باعـث آسـان شدن زمانبندي توليـد شـده و همچنـين در شـركتهـاي خـدماتي نيـز برنامـه ريـزي انجـام خدمات و چگونگي تركيب عوامل و نهادههاي خدماتي را مشخص ميكند .

در كارخانه ها با استفاده از هوش مصنوعي، چگـونگي بـرش، تركيـب يـا اسـتفاده از مـواد بـه نحـوي كـه حداكثر محصول از حداقل مـواد اوليـه بـه دسـت بيايـد تعيـين مـي شـود و در شـركتهـاي خدماتي نيز پژوهش عملياتي، تركيب بهينـه ي اقـدامات و فعاليـتهـاي كـاري را مشـخص ميكند.

صنعت مالی:

صنعت مالی یک منطقه بسیار بکر  و  مناسب است که هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در حال هم افزایی و یکپارچه  شدن هستند. در حال حاضر روش‌های مختلف هوش مصنوعی برای تصمیم‌گیری‌های مناسب و سریع تر  در سرمایه‌گذاری سریع، تصویب وام، ارزیابی ریسک، مدیریت اوراق بهادار از طریق «مشاوران روبو»، شناسایی تقلب‌ها و انجام معاملات الگوریتمی در حال گسترش هستند.

چگونه می توانید  از هوش مصنوعی در استارت آپ خود بهره بگیرید؟

درباره  استارت آپ خود بازهم  فکر کنید. از خودتان بپرسید که در کدام بخش از کسب و کار خود  می توانید از طریق خودکار سازی وظایف برای حل مشکلات ، مزیت رقابتی را ایجاد کنید. این ها را در شرایط تجاری با اهداف قابل اندازه گیری بیان کنید و سپس از توصیه های متخصصان در مورد نحوه اجرای آنها استفاده کنید.

اگر وب سایت شما با سوالات بسیاری سروکار دارد یا تماس های تلفنی زیادی از طرف مشتری دریافت می کند، یک چت بات اضافه کنید و شروع به جستجوی محصولاتی کنید که از تشخیص صدا استفاده می کنند  .

چت بات ها هزینه پشتیبانی را تا 40 درصد کاهش می دهند.

اگر در استفاده از هوش مصنوعی دچار مشکل شدید اصلا  جا نزنید . این نوک یک کوه یخی است و به این فکر کنید که اگر از این تکنولوژی استفاده نکنید به مرور زمان نمی توانید در مقابل رقبایی که هزینه های خود را از طریق اتوماسیون و بهینه سازی روند با استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها، یادگیری ماشینی و مدیریت تصمیم گیری کاهش می دهند، مقاومت کنید.

نتیجه گیری:

به سوی پیشرفت و به روز کردن کسب و کار خود حرکت کنید. از شکست هایی که در طول مسیر با آنها مواجه می شوید نترسید. در بخشی از کسب و کار خود انقلاب ایجاد کنید. در نظر بگیرید که چگونه می توانید از رقبای خود در یک فرآیند کسب و کار جلو بزنید. فقط مطمئن شوید که تاثیر تصمیمات جدید بر کسب و کارتان مربوط به یک تغییر عمده در کیفیت، خدمات یا هزینه است. شما لازم نیست که از شرکت های فن آوری بزرگ پیشی گیرید، اما باید از رقبای هم تراز خود پیشی بگیرید. با استفاده از هوش مصنوعی می توانید به این هدف دست پیدا کنید.

نویسنده : حسین گوهری سلیمی