از آنجایی که مفهوم درگیری مصرف کننده با برند به توصیف جنبه های رابطه فردی یا اهمیتی که محصول یک برند برای یک فرد می پردازد در روانشناسی مصرف کننده نقش محوری بازی می کند.

در واقع درگیری مصرف کننده را می توان محرک پرس و جو برای اطلاعات و فرآوری سیستماتیک دانست.

 و باید اشاره داشت که این یک موقعیت انگیزشی است که بر بسیاری از جنبه های کلیدی رفتار مصرف کننده مانند: تصمیم گیری و واکنش نسبت به ترغیب و فرآوری تبلیغات تاثیر مستقیم می گذارد.

همچنین باید مهم بالا را به عنوان یک ساختار کمکی در موقعیت یابی و طرز تلقی افراد از ارتباط شخصی با یک محصول، برند، تصمیم خرید یا تبلیغ مورد توجه قرار دهیم.

تعاریف متفاوت و روش های اقدامی متنوعی برای درگیری مخاطب با برند وجود دارند اما بر اساس برخی اتفاق نظرها درگیری مصرف کننده شامل سه منبع مهم می باشد: مصرف کننده محصول و حضور اجتماعی آن ها و در نهایت ریسک یا همان تصور و مدت زمانی که فرد از لحظه ی خرید، خود را به محصول وفادار خواهد دانست.

همچنین متغیرهای موقعیتی عبارتند از خودِ جنبه های وضعیت خرید همچون زمان موجود که به عنوان مثال خرید در حضور دیگران و یا به طور خصوصی صورت گیرد و مهمتر از آن جنبه های هدف استفاده از محصول مانند زمانی که به عنوان هدیه خریداری می شود یا در یک موقعیت مهم اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد.

همیشه باید این نکته را به یاد داشت که درگیری یک شخص با برند یک مهم موقعیتی است و با اینکه می توانیم جهت سهولت کاربری، محصولات را به درگیری بالا یا پایین مصرف کننده دسته بندی کنیم، می شود اینگونه بیان کرد که هیچ محصولی وجود ندارد که همیشه برای مصرف کننده ها از درگیری پایین برخوردار باشد.

نویسنده و گرداورنده : هومان مهرآذین